Categories
1080p Streaming Player Uncategorized woot.com

“One Day, One Deal” woot.com : Giá cả máy Streaming Player hiệu Roku coi phim 1080p HD trong Thứ Tư, ngày 18 tháng 4 năm 2012


$49.99 + $5 shipping: 1 Roku XD 2050X 1080p Streaming Player, 802.11n/g, Ethernet Port, Enhanced Remote with Instant Replay (Refurbished)

http://www.woot.com/

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.

Free Hosting

Free Hosting

Categories
1080p HD Internet Deals Streaming Player Uncategorized

“One Day, One Deal” woot.com : Giá cả máy Streaming Player hiệu Roku coi phim 1080p HD trong Chủ Nhật, ngày 4 tháng 3 năm 2012


http://woot.com

$59.99 + $5 shipping: 1 Roku XDS 2100X, 1080p, Dual-Band 802.11n, USB, Ethernet Port, Enhanced Remote w/ Instant Replay (Refurbished)

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.