Categories
1080p HD Internet Deals LED Uncategorized woot.com

“Today’s Woot” woot.com: Giá cả máy HDTV hiệu Hisense loại LED coi phim HD trong Thứ Tư ngày 15 tháng 5 năm 2013


$249.99: Hisense 40K360 40″ 1080p LED HDTV (Refurbished)

http://www.woot.com/offers/hisense-40-1080p-led-hdtv-1

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.

Free Hosting