Categories
720p Camcorder HD Internet Deals Uncategorized

Giá cả “Deal of the Day” máy Camcorder hiệu Sylvania quay phim 720p HD trong buy.com Thứ Hai, ngày 5 tháng 3 năm 2012


$11.99 + free shipping: Sylvania Digital Video Camera With HD 720p Video, 2″ LCD Screen and 4x Digital Zoom – Red – 4 Color

http://www.buy.com/todaysdeals/14982.html

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at buy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại buy.com.