Categories
HD Internet Deals LCD Monitor Uncategorized

“Deal of the Day” buy.com: Giá cả màn hình máy tính hiệu Dell coi phim HD trong Thứ Tư, ngày 28 tháng 3 năm 2012$97.99: DELL 1908FP 19″ LCD Flat Panel Computer Monitor Display (Refurbished – USMICRO-1908FP1 )
http://www.buy.com/todaysdeals/14982.html

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at buy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại buy.com.

Free Hosting

Categories
720p Camcorder HD Internet Deals Uncategorized

Giá cả “Deal of the Day” máy Camcorder hiệu Sylvania quay phim 720p HD trong buy.com Thứ Hai, ngày 5 tháng 3 năm 2012


$11.99 + free shipping: Sylvania Digital Video Camera With HD 720p Video, 2″ LCD Screen and 4x Digital Zoom – Red – 4 Color

http://www.buy.com/todaysdeals/14982.html

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at buy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại buy.com.