Categories
720p HD Internet Deals Uncategorized

“One Day One Deal ” woot.com: Giá cả máy iPod hiệu Apple quay phim 720p HD trong Chủ Nhật, ngày 25 tháng 3 năm 2012


$149.99 + $5 shipping: 1 Apple MC540LL/A 8GB iPod touch w/ FaceTime, Retina Display, HD Video Recording, 802.11n, Bluetooth (Refurbished)

http://www.woot.com/

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.