Categories
720p bestbuy.com HD Internet Deals Motorola Tablet Uncategorized

“Deal of the Day” buy.com: Giá cả máy tính bảng Motorola Xoom coi phim HD trong Chủ Nhật, ngày 3 tháng 9 năm 2012


$219.99 + free budget shipping: Motorola Xoom 32GB WiFi + 3G Verizon 10.1″ Android Honeycomb Tablet PC – Refurbished – MOTMZ600

http://www.buy.com/prod/motorola-xoom-32gb-wifi-3g-verizon-10-1-android-honeycomb-tablet-pc/220255556.html

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at buy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại buy.com.

Free Hosting