Categories
1080p HD Internet Deals Monitor Uncategorized woot.com

“Sell Out” woot.com: Giá cả màn hình máy tính hiệu HP coi phim 720p/1080p HD trong Thứ năm, ngày 5 tháng 7 năm 2012


$179.99: HP 2311GT 23″ 1080p 3D LED Monitor w/ 2 Passive 3D Glasses

http://sellout.woot.com/offers/hp-23-1080p-3d-led-display-2

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.

Free Hosting