Categories
720p Uncategorized Vivitek woot.com

“Electronics Woot” woot.com: Giá cả máy projector hiệu Vivitek coi phim 720p HD trong Thứ Bảy, ngày 7 tháng 3 năm 2015


$399.99: Vivitek DW868 4500 Lumen WXGA 3D-Ready DLP Projector Factory Reconditioned)

http://electronics.woot.com/offers/vivitek-4500-lumen-wxga-dlp-projector-1?ref=cnt_dly_tl

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.

Free HostingCategories
1080p Projector Uncategorized Vivitek woot.com

“Sellout Woot” woot.com: Giá cả máy projector hiệu Vivitek coi phim 1080p HD trong Chủ Nhật ngày 2 tháng 6 năm 2013


$678.99: Vivitek D952HD-RFB 3600 Lumen 1080p Projector (Refurbished)

http://sellout.woot.com/offers/vivitek-3600-lumen-1080p-projector

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.

Free Hosting