Categories
720p Camcorder HD Internet Deals sears.com Sylvania Uncategorized

“Deal of the Day ” sears.com: Giá cả máy video camera hiệu Sylvania quay phim 720p HD trong Thứ Hai, ngày 14 tháng 1 năm 2013


$19.99 + Free Shipping: Sylvania Digital Video Camera w/ HD 720p Video, 2 inch LCD Screen & 4x Digital Zoom (SearsItem# SPM6776800713 | Model# DV-5000-pink)
http://www.sears.com/shc/s/p_10153_12605_SPM6776800713

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at sears.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại sears.com.

Free Hosting