Categories
HD Internet Deals LED Quasar Uncategorized walmart.com

“Deal of the Day” walmart.com: Giá cả máy HDTV hiệu QUASAR loại 32 inches coi phim 720p HD trong Thứ Hai ngày 27 tháng 1 năm 2014


$189 + Free Shipping + Tax: QUASAR SQ3200 32″ LED Class 720P HDTV with ultra slim brush bezel

http://www.walmart.com/ip/QUASAR-SQ3200-32-LED-Class-720P-HDTV-with-ultra-slim-brush-bezel/28994594

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at walmart.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại walmart.com.

Free Hosting