Categories
4K DJI HD Internet Deals Quadcopter Uncategorized woot.com

“Sellout Woot!” woot.com: Giá cả máy Quadcopter hiệu DJI loại Phantom 4 quay phim/coi phim 4K HD trong Chúa Nhật ngày 22 tháng 1 năm 2017
$279.99: DJI Phantom 4 Quadcopter (Refurbished)

https://sellout.woot.com/offers/dji-phantom-4-quadcopter-7?ref=w_cnt_cdet_sell_dly_tl

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.