Categories
1080p 3D HD Internet Deals Panasonic paulstv.com Plasma Uncategorized Wi-Fi

paulstv.com: Giá cả máy HDTV loại 600Hz & 60 inches hiệu Panasonic coi phim 1080p HD trong Thứ Năm ngày 17 tháng 10 năm 2013


$2399.99: Panasonic TCP60VT60 – 60″ Full HD 1080p 3D WiFi Plasma Smart HDTV + 2 Pairs of 3D Glasses

http://www.paulstv.com//Plasma-Televisions/Panasonic-TCP60VT60-60-Full-HD-1080p-Plasma-TV.asp?ref=cj

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.

Free Hosting