Categories
1080p HD Internet Deals ISP Panel LED Monoprice Uncategorized

“Deal of the Day” rakuten.com: Giá cả màn hình máy tính loại IPS-ZERO-G Slim hiệu Monoprice coi phim HD trong Black Friday Thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2013


$339.99 – (save $40.00 off SKU 254863185 automatically on this product from Monoprice on Rakuten.com Shopping. One coupon per order. Order as many times as you’d like) = $299.99 + FREE SHIPPING: 27″ IPS-ZERO-G Slim Monitor WQHD 2560×1440 – Dual Link DVI, VGA – MPLE27QADV

Black Friday discount valid from 11/29/2013 to 12/4/2013.
List Price: $855.00You Save60%
Price:$339.99+ FREE SHIPPING
Coupon: – $40.00 coupon ( Details )
Total Price:$299.99

http://monoprice.shop.rakuten.com/p/27-ips-zero-g-slim-monitor-wqhd-2560×1440-dual-link-dvi-vga/254863185.html

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at rakuten.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại rakuten.com.

Free Hosting