Categories
720p Haier HD Internet Deals LCD Uncategorized

“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV loại 60Hz & 24 inches hiệu Haier coi phim HD trong Black Friday Thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2013$99.99 + Free Shipping + Tax: Haier 24″ Class (23⅝” Diag.) LCD 720p 60Hz HDTV (Model: L24B2120 SKU: 6878103)

http://www.bestbuy.com/site/24-class-23-5-8-diag–lcd-720p-60hz-hdtv/6878103.p?id=1218810331635&skuId=6878103&st=6878103&cp=1&lp=1

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.

Free Hosting