Categories
Full-Array LED HD Internet Deals Uncategorized Vizio Wi-Fi woot.com

“Today’s Woot” woot.com: Giá cả máy HDTV loại P502UI-B1E, 120Hz SPS & 50 inches hiệu Vizio coi phim 4K trong Thứ Hai ngày 20 tháng 7 năm 2015


$529.99:VIZIO P502UI-B1E 50” 4K Ultra HD Full-Array LED Smart TV with Wi-Fi
(Refurbished)

http://www.woot.com/offers/vizio-50-4k-ultra-hd-full-array-led-smart-tv-18?ref=cnt_wp_0_1

———————————— old sale price ———————–

“Today’s Woot” woot.com: Giá cả máy HDTV loại P502UI-B1E & 50 inches hiệu Vizio coi phim 1080p & 3D Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2015

$599.99: VVIZIO P502UI-B1E 50” 4K Ultra HD Full-Array LED Smart TV with Wi-Fi (Refurbished)

http://www.woot.com/offers/vizio-50-4k-ultra-hd-full-array-led-smart-tv-14?ref=cnt_dly_tl

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.