Categories
4K Fry's HD Internet Deals Sharp Smart Ultra Uncategorized Wi-Fi

Frys.com: Giá cả máy HDTV hiệu Sharp loại 480 Hz & 70 inches coi coi phim 4K HD trong Thứ Bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2015


$1599.99 + In Store Pickup + Tax: Sharp 70″ Class (69.5″ Actual Diagonal Size) AQUOS 4K Ultra HD LED Smart TV (LC-70UD27U)

http://www.frys.com/ShopCartServlet?purchase=8312127

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at frys.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại frys.com.