Categories
720p Ematic HD Internet Deals Tablet Uncategorized Webcam Wi-Fi

“Deals of the Day” sears.com: Giá cả máy tính bảng loại 8 inches & Windows 8.1 hiệu Ematic với màn hình LED-backlit coi hay quay phim HD trong Thứ Hai ngày 2 tháng 11 năm 2015


$999.99 + FREE Store Pickup + Tax: Ematic 8” Intel Quad-Core Tablet with 32GB and Windows 8.1

http://www.sears.com/ematic-8-8221-intel-quad-core-tablet-with-32gb/p-00352554000P?adcell=DealHeist_New

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at sears.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại sears.com.