Categories
Computer eMachines HD Internet Deals Uncategorized

“Deal of the Day” buy.com: Giá cả máy vi tính hiệu eMachines coi phim HD trong Chủ Nhật, ngày 26 tháng 8 năm 2012


$219.99 + free budget shipping: Factory Recertified eMachines Desktop PC w/ AMD Dual-Core Processor, 4GB RAM, 500GB HDD & Windows 7 – Refurbished – PTND5P2002M

http://www.buy.com/prod/factory-recertified-emachines-desktop-pc-w-amd-dual-core-processor-4gb/234768925.html

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at buy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại buy.com.

Free Hosting


Free Hosting