Categories
DVR HD Internet Deals Tivo Uncategorized

“One Day One Deal ” woot.com: Giá cả máy DVR hiệu TiVo thâu phim HD trong Thứ Tư, ngày 13 tháng 6 năm 2012$299.99 + $5 shipping: TiVo Premiere Elite DVR, 1080p, 4 Tuners, 2TB, up to 300 Hours of HD Recording

http://www.woot.com/offers/tivo-premiere-elite-dvr

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.

Free Hosting