Categories
4K DJI HD Internet Deals Quadcopter Uncategorized woot.com

“Sellout Woot!” woot.com: Giá cả máy Quadcopter hiệu DJI loại Phantom 4 quay phim/coi phim 4K HD trong Chúa Nhật ngày 22 tháng 1 năm 2017
$279.99: DJI Phantom 4 Quadcopter (Refurbished)

https://sellout.woot.com/offers/dji-phantom-4-quadcopter-7?ref=w_cnt_cdet_sell_dly_tl

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Categories
2.7K adorama.com DJI HD Internet Deals Uncategorized

adorama.com : Giá cả máy Quadcopter Aircraft hiệu DJI loại Phantom 3 quay phim 2.7k HD trong Thứ năm, ngày 25 tháng 11 năm 2015


Regular Price: $699.00 – Instant Rebate: $100.00 = $599.00 – $100 Off coupon code “MBT1236001” = $499.00 + Free Shipping + Tax: DJI Phantom 3 Standard Quadcopter Aircraft with 3-Axis Gimbal and 2.7k Camera, with Remote Controller

http://www.adorama.com/DJIPH3S.html?hotlink=t&svfor=5m&utm_medium=Affiliate&utm_source=cj_361116&cvosrc=affiliate.cj.361116

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at amazon.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại amazon.com.