Categories
Compaq Computer HD Internet Deals Laptop Uncategorized

Value of the Day” at walmart.com: Giá cả máy vi tính laptop hiệu Compaq coi phim HD trong Thứ Sáu, ngày 21 tháng 9 năm 2012


$299.86: Compaq Black 15.6″ Presario CQ57-489WM Laptop PC with AMD E-300 Accelerated Processor and Windows 7 Home Premium with Windows 8 Pro Upgrade Option

http://www.walmart.com/ip/Compaq-Black-15.6-Presario-CQ57-489WM-Laptop-PC-with-AMD-E-300-Accelerated-Processor-and-Windows-7-Home-Premium/21026969

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at walmart.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại walmart.com.

Free Hosting