Categories
1080p Blu-ray Buffalo Uncategorized woot.com

“Woot Off!” woot.com: Giá cả máy Blu-ray Disc Writer hiệu Buffalo coi phim 1080p HD trong Thứ Ba, ngày 21 tháng 10 năm 2014


$64.99: Buffalo BRXL-PC6U2B MediaStation BDXL Compact Portable Blu-Ray Writer

http://www.woot.com/offers/buffalo-mediastation-portable-blu-ray-writer-4?ref=cnt_dly_tl

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.

Free Hosting