Categories
1080p Apple bestbuy.com Bluetooth Streaming Player Wi-Fi

“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy video streaming hiệu Apple loại Apple TV 4th generation coi phim 1080p HD trong Thứ Ba ngày 25 tháng 7 năm 2017


$149.99 + Free Shipping + Tax: Apple – Apple TV 32GB (4th Generation – Latest Model) with SteelSeries Nimbus Wireless Controller
SKU: 9999284600050005

http://www.bestbuy.com/site/apple-apple-tv-32gb-4th-generation-latest-model-with-steelseries-nimbus-wireless-controller/9999284600050005.p?skuId=9999284600050005/a>

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Categories
3200x1800 bestbuy.com Bluetooth Computer HD Internet Deals Laptop Notebook Samsung Touchscreen Webcam Wi-Fi

“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy vi tính hiệu Samsung loại Notebook 9 spin Touch-Screen 13.3 inches coi phim 1080p HD trong Thứ Ba ngày 25 tháng 7 năm 2017


$799.99 + Free Shipping + Tax: Samsung – Notebook 9 spin 13.3″ Touch-Screen Laptop – Intel Core i7 – 8GB Memory – 256GB Solid State Drive – Pure Black
Model: NP940X3L-K01USSKU: 4525901

http://www.bestbuy.com/site/samsung-notebook-9-spin-13-3-touch-screen-laptop-intel-core-i7-8gb-memory-256gb-solid-state-drive-pure-black/4525901.p?skuId=4525901

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Categories
1080p bestbuy.com HD HDTV Insignia Internet Deals LED

“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu Insignia loại 60 Hz & 40 inches coi phim 1080p HD trong Thứ Ba ngày 25 tháng 7 năm 2017


$219.99 + Free Shipping + Tax: Insignia™ – 40″ Class (39.6″ Diag.) – LED – 1080p – HDTV – Black (Model: NS-40D420NA18SKU: 5712321)

http://www.bestbuy.com/site/insignia-40-class-39-6-diag–led-1080p-hdtv-black/5712321.p?skuId=5712321

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Categories
1080p Apple bestbuy.com Bluetooth Computer HD Internet Deals Laptop LED-backlit Webcam Wi-Fi

“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy vi tính loại MacBook® Pro & 15.4 inches màn hình máy tính hiệu Apple coi phim/quay phim HD trong Thứ Sáu ngày 21 tháng 7 năm 2017


$1,849.99 + Free Shipping + Tax: Apple – MacBook® Pro – 15.4″ Display – Intel Core i7 – 16GB Memory – 256GB Flash Storage – Silver
Model: MJLQ2LL/ASKU: 8532502

http://www.bestbuy.com/site/apple-macbook-pro-15-4-display-intel-core-i7-16gb-memory-256gb-flash-storage-silver/8532502.p?skuId=8532502

——————————- old sale price —————————

“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy vi tính loại MacBook® Pro & 15.4 inches màn hình máy tính hiệu Apple coi phim/quay phim HD trong Thứ Ba 7 ngày tháng 2 năm 2017

$1,774.99 + Free Shipping + Tax: Apple – MacBook® Pro – 15.4″ Display – Intel Core i7 – 16GB Memory – 256GB Flash Storage – Silver
Model: MJLQ2LL/ASKU: 8532502

http://www.bestbuy.com/site/apple-macbook-pro-15-4-display-intel-core-i7-16gb-memory-256gb-flash-storage-silver/8532502.p?skuId=8532502

——————————- old sale price —————————

“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy vi tính loại MacBook® Pro & 15.4 inches màn hình máy tính hiệu Apple coi phim/quay phim HD trong Thứ Năm 17 ngày tháng 12 năm 2015

$1399.99 + Free Shipping + Tax: Apple – MacBook® Pro – 15.4″ Display – Intel Core i7 – 16GB Memory – 256GB Flash Storage – Silver (Model: MJLQ2LL/A SKU: 8532502)

http://www.bestbuy.com/site/apple-macbook-pro-15-4-display-intel-core-i7-16gb-memory-256gb-flash-storage-silver/8532502.p?id=1219343246944&skuId=8532502

——————————- old sale price —————————

“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy vi tính loại MacBook® Pro & 15.4 inches màn hình máy tính hiệu Apple coi phim/quay phim HD trong Thứ Hai 21 ngày tháng 9 năm 2015

$1699.99 + Free Shipping + Tax: Apple – MacBook® Pro – 15.4″ Display – Intel Core i7 – 16GB Memory – 256GB Flash Storage – Silver (Model: MJLQ2LL/A SKU: 853250)

http://www.bestbuy.com/site/apple-macbook-pro-15-4-display-intel-core-i7-16gb-memory-256gb-flash-storage-silver/8532502.p?id=1219343246944&skuId=8532502

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Categories
1080p bestbuy.com HD HDTV Internet Deals LED

“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu Toshiba loại 60Hz & 49 inches coi phim 1080 HD trong Thứ Sáu, ngày 21 tháng 7 năm 2017
$279.99 + Free Shipping + Tax: Toshiba – 49″ Class – (48.5″ Diag.) – LED – 1080p – HDTV – Black
Model: 49L420USKU: 4808500

http://www.bestbuy.com/site/toshiba-49-class-48-5-diag–led-1080p-hdtv-black/4808500.p?skuId=4808500

———————— old sale price ———————————————

“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu Toshiba loại 60Hz & 49 inches coi phim 1080 HD trong Thứ Ba, ngày 16 tháng 5 năm 2017

$299.99 + Free Shipping + Tax: Toshiba – 49″ Class – (48.5” Diag.) – LED – 1080p – HDTV – Black
Model: 49L420USKU: 4808500

http://www.bestbuy.com/site/toshiba-49-class-48-5-diag–led-1080p-hdtv-black/4808500.p?skuId=4808500

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Categories
4K Ultra HD bestbuy.com HD Hisense LED Smart

“Deal of the Day” bestbuy.com: bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu Hisense loại 120 Hz & 55 inches coi phim 4K Ultra HD trong Thứ Bảy ngày 15 thing 7 năm 2017


$399.99 + Free Shipping + Tax: Hisense – 55″ Class (54.6″ Diag.) – LED – 2160p – Smart – 4K Ultra HD TV – Black
Model: 55DU6070SKU: 5897427

http://www.bestbuy.com/site/hisense-55-class-54-6-diag–led-2160p-smart-4k-ultra-hd-tv-black/5897427.p?skuId=5897427

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Categories
720p bestbuy.com Bluetooth Computer HD Internet Deals Laptop LED Touchscreen Webcam Wi-Fi

“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy vi tính hiệu HP loại Pavilion x360 2-in-1 13.3 inches laptop coi phim 1080p HD trong Thứ Sáu, ngày 14 tháng 7 năm 2017$399.99 + Free Shipping + Tax: HP – Pavilion x360 2-in-1 13.3″ Touch-Screen Laptop – Intel Core i3 – 6GB Memory – 500GB Hard Drive – Natural silver/Ash silver
Model: M3-U101DXSKU: 5712140

http://www.bestbuy.com/site/hp-pavilion-x360-2-in-1-13-3-touch-screen-laptop-intel-core-i3-6gb-memory-500gb-hard-drive-natural-silver-ash-silver/5712140.p?skuId=5712140

—————————— old sale price —————————————–

“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy vi tính hiệu HP loại Pavilion x360 2-in-1 13.3 inches laptop coi phim 1080p HD trong Thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2017

$399.99 + Free Shipping + Tax: HP – Pavilion x360 2-in-1 13.3″ Touch-Screen Laptop – Intel Core i3 – 6GB Memory – 500GB Hard Drive – Natural silver/Ash silver
Model: M3-U101DXSKU: 5712140

http://www.bestbuy.com/site/hp-pavilion-x360-2-in-1-13-3-touch-screen-laptop-intel-core-i3-6gb-memory-500gb-hard-drive-natural-silver-ash-silver/5712140.p?skuId=5712140

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Categories
1080p Acer bestbuy.com Bluetooth Chromebook Computer HD Internet Deals Touchscreen Webcam Wi-Fi

“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy vi tính hiệu Acer loại AR 13 2-in-1 13.3″ inches laptop coi phim 1080p HD trong Thứ Ba ngày 11 tháng 7 năm 2017$249.99 + Free Shipping + Tax: Acer – R 13 2-in-1 13.3″ Refurbished Touch-Screen Chromebook – MT8173 – 4GB Memory – 32GB eMMC Flash Memory – Sparkly silver
Model: NX.GL4AA.008SKU: 5763427

http://www.bestbuy.com/site/acer-r-13-2-in-1-13-3-refurbished-touch-screen-chromebook-mt8173-4gb-memory-32gb-emmc-flash-memory-sparkly-silver/5763427.p?skuId=5763427#bonus-content

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Categories
bestbuy.com Computer HD Internet Deals Laptop

“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy vi tính hiệu HP loại AMD A12-Series 15.6 inches laptop coi phim 1080p HD trong Thứ Bảy ngày 17 tháng 6 năm 2017$299.99 + Free Shipping + Tax: HP – 15.6″ Laptop – AMD A12-Series – 6GB Memory – 1TB Hard Drive – Black
Model: 15-BA061DXSKU: 578910

http://www.bestbuy.com/site/hp-15-6-laptop-amd-a12-series-6gb-memory-1tb-hard-drive-black/5789104.p?skuId=5789104

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Categories
4K bestbuy.com Camera Digital HD Internet Deals

Vivitar 360-Degree Action Camera Lands in Best Buy Following Recent Sales Success


Theo tin Vivitar

360 Degree Products Are Taking Over Digital Imaging, and Vivitar Is At The Forefront

EDISON, NJ (PRWEB) MAY 31, 2017

Vivitar, a legacy family brand of fun and affordable tech products, is bringing its highly popular DVR988 HD 360-Degree action camera to Best Buy retail locations across the country. Starting at just $199, this 360 camera features the latest in video quality and usability, and is designed to truly capture all of the action you need at every angle. The camera will be available and on display in the camera department at Best Buy stores nationwide at the end of May.

With the projected growth of the 360 degree camera market at 35% over the next 4 years, Vivitar created this camera with a mission of delivering the latest cutting-edge technology at a more affordable price point than its competitors. This is a model that continues to work well for Vivitar with their top three action cameras (DVR783, DVR786, and DVR794) listed by NPD as three of the top 20 best selling models for Holiday 2016.
The DVR988 360 camera allows consumers to add a unique perspective to their action photos and videos, with its built-in video stitching software that seamlessly integrates two views into one spherical 360 image. In addition, consumers can chose several different modes of playback including VR mode, circle mode, flat panorama mode and inversion mode. The camera shoots 4K video, takes 16 megapixel still images, and features a 1.0” information screen and built-in WiFi to easily connect to a smartphone or tablet, allowing instant peer-to-peer sharing of photos and video. By simply connecting to your device, you can share images and videos from your camera directly with friends, family, or social media. The Vivitar 360 view app is compatible with iOS and Android, and includes virtual reality system support with a built-in gyroscope sensor. Users can also easily upload 360 degree videos to YouTube to show off their latest footage.

“Best Buy is the premier consumer electronics retailer, and we’re thrilled at the opportunity to offer our Vivitar products at one of the most influential stores in the country,” says Edward Cohen, Vice President, Vivitar Technology Division. “Consumers are looking for the latest cutting-edge technology but at a price point that is more affordable. This 360 camera provides everything that consumers want and that the Vivitar brand is all about – fun, affordability, and ease of use.”

The DVR988 360Cam comes standard with universal mounts, a waterproof case, tripod, RF remote control, and starts at $199. For more information, visit http://www.vivitar.com.

About Vivitar
Vivitar designs and manufactures affordable consumer electronics ranging from on-trend digital lifestyle products for millennial consumers to cameras and accessories for amateur and professional photographers. With a rich heritage dating back to 1938, the company’s portfolio today spans mobile and audio accessories, cameras, and a constantly evolving array of specialty products in emerging electronics categories. It also is the largest supplier of digital still cameras, camcorders and accessories around the world, harkening back to its origins as an importer of photographic equipment and its subsequent development of industry-leading mass-market cameras, lenses and flashes. A division of Sakar International since 2008, Vivitar is headquartered in Edison, NJ, with offices in the United Kingdom, Latin America, Canada, Australia and Hong Kong, and global retail distribution through more than 100,000 mass market and specialty locations. For more information, visit http://www.vivitar.com or follow the company on social media at Facebook, Twitter, YouTube and Instagram.Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at DJI.

http://www.prweb.com/releases/2017/06/prweb14380513.htm


Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại DJI.