“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu Vizio loại 60 Hz & 32 inches coi phim 720p HD trong Chủ Nhật ngày 1 tháng 1 năm 2017


$119.99 + Free Shipping + Tax: VIZIO – 32″ Class (31.5″ Diag.) – LED – 720p – HDTV – Black (Model: D32HNX-E1SKU: 5581126)

http://www.bestbuy.com/site/vizio-32-class-31-5-diag–led-720p-hdtv-black/5581126.p?skuId=5581126

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *