“Electronics Woot” woot.com: Giá cả máy HDTV hiệu Vizio loại D50U-D1 D-Series, 120Hz & 50 inches coi phim 4K HD trong Thứ Ba, ngày 27 tháng 12 năm 2016


$379.99:VIZIO D50U-D1 D-Series 50″ Class 4k UHD Full‑Array LED Smart TV

https://electronics.woot.com/offers/vizio-50-4k-fullarray-led-smart-tv-6?ref=w_cnt_cdet_elec_dly_tl

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *