“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả màn hình máy tính hiệu Acer loại KA240H, 60Hz & 24 inches HD coi phim HD trong Thứ Tư, ngày 7 tháng 12 năm 2016


$79.99 + Free Shipping + Tax: Acer – KA240H 24″ LED FHD Monitor – Black
Model: KA240H BIDSKU: 5588523

http://www.bestbuy.com/site/acer-ka240h-24-led-fhd-monitor-black/5588523.p?skuId=5588523

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *