“Computer Woot” woot.com: Giá cả máy vi tính hiệu Lenovo loại Chromebook N22 11.6 inches laptop coi phim HD trong Thứ Sáu, ngày 18 tháng 11 năm 2016




$169.99: Lenovo Chromebook N22 11.6″ Notebook, IPS Touchscreen, Intel N3060 Dual-Core, 16GB eMMC SSD, 4GB DDR3, 802.11ac, Bluetooth, ChromeOS

http://www.woot.com/offers/lenovo-n22-11-dual-core-touch-chromebook?ref=w_cnt_gw_dly_tl

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *