Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu Insignia loại 60 Hz & 48 inches coi phim 1080p HD trong Thứ Sáu ngày 28 tháng 10 năm 2016


$269.99 + Free Shipping + Tax: Insignia™ – 48″ Class (47.6″ Diag.) – LED – 1080p – HDTV – Black (Model: NS-48D510NA17SKU: 4807700)

http://www.bestbuy.com/site/insignia-48-class-47-6-diag–led-1080p-hdtv-black/4807700.p?skuId=4807700

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *