“Computers woot” woot.com: Giá cả màn hình máy tính loại Pro SM28UTR 28 inches hiệu Seiki coi phim 4K trong Thứ Hai, ngày 15 tháng 8 năm 2016


$259.99 : Seiki Pro SM28UTR 28″ 4K LED-Lit Monitor

http://computers.woot.com/offers/seiki-pro-sm28utr-28-4k-led-lit-monitor-2?ref=cp_cnt_gw_dly_tl

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *