“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu Insignia loại 60 Hz & 32 inches coi phim 720p HD trong Thứ năm ngày 6 tháng 5 năm 2016


$149.99 + Free Shipping + Tax: Insignia™ – 32″ Class (31.5″ Diag.) – LED – 1080p – HDTV – Black (Model: NS-32D420NA16SKU: 1294029)

http://www.bestbuy.com/site/insignia-32-class-31-5-diag–led-1080p-hdtv-black/1294029.p?id=1219484416614&skuId=1294029

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *