“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy vi tính loại MacBook Air & 13.3 inches màn hình máy tính hiệu Apple coi phim/quay phim HD trong thứ Sáu 29 ngày tháng 4 năm 2016


$899.99 + Free Shipping + Tax: Apple – MacBook Air® (Latest Model) – 11.6″ Display – Intel Core i5 – 4GB Memory – 256GB Flash Storage – Silver (Model: MJVP2LL/ASKU: 1581803)

http://www.bestbuy.com/site/apple-macbook-air-latest-model-11-6-display-intel-core-i5-4gb-memory-256gb-flash-storage-silver/1581803.p?id=1219056204727&skuId=1581803

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *