“Computers Woot” woot.com: Giá cả màn hình máy tính loại E1759FWU-B, USB, 60Hz & 17 inches hiệu AOC coi phim HD trong ngày Chủ nhật, ngày 24 tháng 4 năm 2016


$99.99: AOC 17-inch USB 3.0 Powered Portable LED Monitor- E1759FWU-B (Factory Reconditioned)

http://computers.woot.com/offers/aoc-17-usb-3-0-powered-portable-led-monitor-1?ref=cp_cnt_gw_dly_tl

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *