bestbuy.com: Giá cả màn hình máy tính hiệu AOC loại 60 Hz & 28 inches coi phim 4K UHD trong Chủ nhật ngày 24 tháng 4 năm 2015


$299.99 + Free Shipping + Tax: AOC – Featured 28″ LED 4K UHD FreeSync Monitor – Black & silver (Model: U2879VFSKU: 5010800)

http://www.bestbuy.com/site/aoc-featured-28-led-4k-uhd-freesync-monitor-black-silver/5010800.p?ref=199&loc=*7WaaTN6umc&acampID=1&siteID=.7WaaTN6umc-Lzx3kmDFJJkAYV77P8iH1w

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *