rakuten.com: Giá cả máy HDTV hiệu Samsung loại 40 inches & 60 Hz coi phim HD trong Chủ nhật ngày 10 tháng 4 năm 2016


$369.99 + Free Shipping: Samsung 40-Inch 1080p Smart LED TV UN40J5500 – UN40J5500AFXZA

http://www.rakuten.com/prod/samsung-un40j5500-40-inch-1080p-smart-led-tv/q/sellerid/10004001/278458173.html?ranMID=36342&ranEAID=*7WaaTN6umc&ranSiteID=.7WaaTN6umc-nB1ivCkDmow0hETdECgvoQ&scid=af_linkshare&adid=18094&siteID=.7WaaTN6umc-nB1ivCkDmow0hETdECgvoQ

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at rakuten.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại rakuten.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *