walmart.com: Giá cả máy HDTV hiệu SEIKI loại 60 Hz, SE50FR, 1080p & 50 inches coi phim HD trong Thứ năm, ngày 24 tháng 3 năm 2016


$249 + Free Shipping + Tax: Seiki SE50FR 50″ 1080p 60Hz LED HDTV

http://www.walmart.com/ip/Seiki-SE50FR-50-1080p-60Hz-LED-HDTV/49926634?u1=ebs2d1627659d2946d1458857221588sbe&oid=414069.1&wmlspartner=*7WaaTN6umc&sourceid=00080447322896213150&affillinktype=10&veh=aff

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at walmart.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại walmart.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *