“Computers Woot” woot.com: Giá cả màn hình máy tính loại E1659FWU, USB, 60Hz & 16 inches hiệu AOC coi phim HD trong ngày Thứ Sáu, ngày 18 tháng 3 năm 2016


$74.99: AOC E1659FWU 16″ USB-Powered Portable LED Monitor (Factory Reconditioned)

http://computers.woot.com/offers/aoc-16-usb-powered-portable-led-monitor-60?ref=cp_cnt_gw_dly_tl
Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *