“Electronics Woot” woot.com: Giá cả máy HDTV hiệu Hisense loại 60Hz & 40 inches coi phim 1080p HD trong ngày thứ Sáu 11 tháng 3 năm 2016


$199.99: Hisense 40H3E 40″ 1080p LED HDTV (Refurbished)

http://electronics.woot.com/offers/hisense-40-1080p-led-hdtv-43?ref=el_cnt_wp_0_1

—————— old sale price ————————————–

“Electronics Woot” woot.com: Giá cả máy HDTV hiệu Hisense loại 60Hz & 40 inches coi phim 1080p HD trong ngày thứ Tư 18 tháng 11 năm 2015

$199.99: Hisense 40H3E 40″ 1080p LED HDTV (Refurbished)

http://electronics.woot.com/offers/hisense-40-1080p-led-hdtv-35?ref=el_cnt_wp_0_1

————————— old sale price ——————————–

“Electronics Woot” woot.com: Giá cả máy HDTV hiệu Hisense loại 60Hz & 40 inches coi phim 1080p HD trong ngày 27 tháng 10 năm 2015

$199.99: Hisense 40H3E 40″ 1080p LED HDTV (Refurbished)

http://electronics.woot.com/offers/hisense-40-1080p-led-hdtv-34?ref=cnt_dly_tl
————————– old sale price ———————————-
“Electronics Woot” woot.com: Giá cả máy HDTV hiệu Vizio loại 120Hz & 32 inches coi phim 1080p HD trong ngày 20 tháng 11 năm 2014

$199.99: VIZIO E320Fi-B2 32″ 1080p Full-Array LED Smart TV with Wi-Fi (Refurbished)

http://electronics.woot.com/offers/vizio-32-1080p-full-array-led-smart-tv-16?ref=cnt_wp_0_2

$199.99: Hisense 40H3E 40″ 1080p LED HDTV (Refurbished)

http://electronics.woot.com/offers/hisense-40-1080p-led-hdtv-10?ref=cnt_wp_0_1

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *