“Electronics Woot” woot.com: Giá cả máy HDTV hiệu Vizio loại 55 inches coi phim 1080p HD trong Thứ Hai, ngày 7 tháng 3 năm 2016


$449.99: Vizio E55-C1 1080p Full‑Array LED Smart TV

http://www.woot.com/offers/vizio-55-1080p-fullarray-led-smart-tv-3?ref=w_cnt_wp_0_6

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *