“Electronics Woot” woot.com: Giá cả máy HDTV hiệu Vizio loại 48 inches coi phim 1080p HD trong Thứ Hai, ngày 7 tháng 3 năm 2016


$329.99: VIZIO E48-C2 48″ 1080p Full‑Array LED Smart TV (Refurbished)

http://www.woot.com/offers/vizio-48-1080p-fullarray-led-smart-tv-28?ref=w_cnt_wp_0_4

————————- old sale price ——————————–
“Electronics Woot” woot.com: Giá cả máy HDTV hiệu Vizio loại 60Hz and 48 inches coi phim 1080p HD trong Chủ Nhật, ngày 27 tháng 12 năm 2015

$359.99: VIZIO E48-C2 48″ 1080p Full‑Array LED Smart TV (Refurbished)

http://electronics.woot.com/offers/vizio-48-1080p-fullarray-led-smart-tv-21?ref=el_cnt_wp_0_1

————————- old sale price ——————————–

“Electronics Woot” woot.com: Giá cả máy HDTV hiệu Vizio loại 48 inches coi phim 1080p HD trong Thứ Năm, ngày 16 tháng 7 năm 2015

$379.99: VIZIO E48-C2 48″ 1080p Full‑Array LED Smart TV

http://electronics.woot.com/offers/vizio-48-1080p-fullarray-led-smart-tv?ref=cnt_wp_0_2

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *