“Electronics Woot” woot.com: Giá cả máy HDTV hiệu Vizio loại 240Hz SPS & 60 inches coi phim 1080p HD trong Thứ Hai, ngày 7 tháng 3 năm 2016


$799.99: VIZIO M60-C3 60″ 4K Ultra HD Full-Array LED Smart TV with Wi-Fi (Refurbished)

http://www.woot.com/offers/vizio-60-4k-uhd-full-array-led-smart-tv-5?ref=w_cnt_wp_0_7

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *