“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy vi tính hiệu Lenovo loại G70 & 17.3 inches quay phim 1800p HD trong Thứ Sáu ngày 5 tháng 3 năm 2016


$299.99 + Free Shipping + Tax: Lenovo – G70 17.3″ Laptop – AMD A8 6410 – 4GB Memory – 1TB Hard Drive (Model: 80Q5004QUS SKU: 4844600)

http://www.bestbuy.com/site/lenovo-g70-17-3-laptop-amd-a8-6410-4gb-memory-1tb-hard-drive/4844600.p?id=bb4844600&skuId=4844600

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *