microsoftstore.com: Giá cả máy vi tính hiệu Dell loại Inspiron i7359-8408SLV Signature Edition Laptop & 15.6 inches quay phim/coi phim HD trong Thứ Tư ngày 2 tháng 3 năm 2016


$699.99 + Free Shipping + Tax: Dell Inspiron 13 i7359-8408SLV Signature Edition 2 in 1 PC

http://www.microsoftstore.com/store/msusa/en_US/pdp/Dell-Inspiron-13-i7359-8408SLV-Signature-Edition-2-in-1-PC/productID.333089100?tduid=(f3de5f38ac5611b86508a54c502d6329)(256380)(2459594)(.7WaaTN6umc-MSWPkgxpSa7MKD9JzklijA)()

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *