“Electronic Woot” woot.com: Giá cả máy ảnh hiệu Samsung loại 4SNH-E6413BMR SmartCam quay phim 1080p trong Thứ Tư, ngày 2 tháng 3 năm 2016


$69.99: Samsung SNH-E6413BMR SmartCam 1080p Wi-Fi IP Camera – White (Refurbished)

http://electronics.woot.com/offers/samsung-smartcam-1080p-wi-fi-ip-camera-2?ref=el_cnt_gw_dly_tl

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *