“Electronics Woot” woot.com: Giá cả máy HDTV hiệu LG loại 50LF6090, TruMotion 120Hz & 50 inches coi phim 1080p HD trong Chủ Nhật, ngày 28 tháng 2 năm 2016


$399.99: LG 50LF6090 LG 50″ 1080p LED Smart TV (Refurbished)

http://electronics.woot.com/offers/lg-50-1080p-led-smart-tv-5?ref=el_cnt_wp_0_3

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.

Free Hostinghttp://electronics.woot.com/offers/lg-50-1080p-led-smart-tv-5?ref=el_cnt_wp_0_3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *