“Woot-Off!” woot.com: Giá cả màn hình máy tính loại 28 inches hiệu Samsung coi phim 4K trong Thứ Ba ngày 16 tháng 2 năm 2016


Samsung U28D590D 28″ 4K Ultra High Definition (UHD) LED-backlit Monitor

http://www.woot.com/offers/samsung-28-4k-led-backlit-monitor-72?ref=w_cnt_gw_dly_tl

———————– old sale price ———————————-

“Computers Woot” woot.com: Giá cả màn hình máy tính loại 28 inches hiệu Samsung coi phim 4K trong Chủ Nhật, ngày 10 tháng 1 năm 2016

$329.99 (Factory Reconditioned): Samsung U28D590D 28″ 4K Ultra High Definition (UHD) LED-backlit Monitor

http://computers.woot.com/offers/samsung-28-4k-led-backlit-monitor-64?ref=cp_cnt_gw_dly_tl

————————– old sales price ———————————

“Computers Woot” woot.com: Giá cả máy màn hình máy tính loại 28 inches hiệu Samsung coi phim 4K trong Thứ Tư ngày 11 tháng 11 năm 2015

$339.99 (Factory Reconditioned): Samsung U28D590D 28″ 4K Ultra High Definition (UHD) LED-backlit Monitor

http://computers.woot.com/offers/samsung-28-4k-led-backlit-monitor-53?ref=cp_cnt_gw_dly_tl

————————– old sales price ———————————

“Computers Woot” woot.com: Giá cả màn hình máy tính loại 28 inches hiệu Samsung coi phim 4K trong Chủ Nhật, ngày 18 tháng 10 năm 2015

$339.99 (Factory Reconditioned): Samsung U28D590D 28″ 4K Ultra High Definition (UHD) LED-backlit Monitor

http://computers.woot.com/offers/samsung-28-4k-led-backlit-monitor-50?ref=cnt_dly_tl

————————– old sales price ———————————

“Computers Woot” woot.com: Giá cả máy màn hình máy tính loại 28 inches hiệu Samsung coi phim 4K trong Thứ Tư ngày 10 tháng 4 năm 2015

$369.99 (Factory Reconditioned): Samsung U28D590D 28″ 4K Ultra High Definition (UHD) LED-backlit Monitor

http://computers.woot.com/offers/samsung-28-4k-led-backlit-monitor-13?ref=cnt_dly_tl

————————– old sales price ———————————

“Sellout Woot” woot.com: Giá cả máy màn hình máy tính loại 28 inch hiệu Samsung coi phim 1080p trong Chủ Nhật, ngày 25 tháng 1 năm 2015

$429.99: Samsung U28D590D 28″ 4K Ultra High Definition (UHD) LED-backlit Monitor (Factory Reconditioned)

http://sellout.woot.com/offers/samsung-28-4k-led-backlit-monitor-4?ref=gh_so_11_s_txt

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *