“Sellout Woot” woot.com: Giá cả máy media streaming hiệu Sling Media loại SB500-100 SlingTV coi phim 1080p HD trong Thứ Ba ngày 16 tháng 2 năm 2016


$129.99 (refurbished): Slingbox SB500-100 SlingTV by Sling Media (TV not included)

http://sellout.woot.com/offers/slingbox-500-slingtv-16?ref=so_cnt_gw_dly_tl

———————— old sale price ——————————

“Electronics Woot” woot.com: Giá cả máy media streaming hiệu Sling Media loại SB500-100 SlingTV coi phim 1080p HD trong Thứ Hai ngày 7 tháng 12 năm 2015

$149.99 (refurbished): Slingbox SB500-100 SlingTV by Sling Media (TV not included)

http://electronics.woot.com/offers/slingbox-500-slingtv-13?ref=el_cnt_gw_dly_tl

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *