bestbuy.com: Giá cả màn hình máy tính hiệu Lenovo loại LI2223S 23 inches coi phim 1800p HD trong Thứ Ba ngày 16 tháng 2 năm 2016


$119.99 + Free Shipping + Tax: Lenovo – 23″ IPS LED HD Monitor – Black
Model: Lenovo LI2323S 23″ LED IPS Monitor SKU: 6036011)

http://www.bestbuy.com/site/lenovo-23-ips-led-hd-monitor-black/6036011.p??ref=199&loc=*7WaaTN6umc&acampID=1&siteID=.7WaaTN6umc-h34izFgCZdO5vOu89qjs2w

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *