bestbuy.com: Giá cả màn hình máy tính hiệu Lenovo loại LI2223S 21.5 inches coi phim 1800p HD trong Thứ Bảy ngày 13 tháng 2 năm 2016


$79.99 + Free Shipping + Tax: Lenovo – 21.5″ IPS LED HD Monitor – Black
(Model: Lenovo LI2223S 21.5″ LED IPS Monitor SKU: 6036057)

http://www.bestbuy.com/site/lenovo-21-5-ips-led-hd-monitor-black/6036057.p?ref=199&loc=*7WaaTN6umc&acampID=1&siteID=.7WaaTN6umc-SV41is5s6v5_GifB0aOlOg

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *