“Electronics Woot” woot.com: Giá cả máy Streaming & DVR hiệu Tivo coi phim/thâu phim HD trong Thứ Sáu, ngày 22 tháng 1 năm 2016


$34.99 :TiVo TCD846510 Roamio OTA HD DVR and Streaming Media Player (Factory Reconditioned)

http://electronics.woot.com/offers/tivo-roamio-ota-digital-video-recorder-20?ref=el_cnt_wp_0_2

——————————– old sale price —————————-

“Electronics Woot” woot.com: Giá cả máy Streaming & DVR hiệu Tivo coi phim/thâu phim HD trong Thứ Sáu, ngày 13 tháng 11 năm 2015

$34.99 TiVo TCD846510 Roamio OTA HD DVR and Streaming Media Player

http://electronics.woot.com/offers/tivo-roamio-ota-digital-video-recorder-11?ref=el_cnt_wp_0_1

——————————– old sale price —————————-

“Electronics Woot” woot.com: Giá cả máy Streaming & DVR hiệu Tivo coi phim/thâu phim HD trong Thứ Sáu, ngày 2 tháng 10 năm 2015

$24.99: TiVo TCD846510 Roamio OTA HD DVR and Streaming Media Player

http://electronics.woot.com/offers/tivo-roamio-ota-digital-video-recorder-7?ref=cnt_dly_img

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *