“Sellout Woot!” woot.com: Giá cả máy ảnh hiệu Panasonic quay phim 1080p HD trong Thứ Hai ngày 18 tháng 1 năm 2016


$139.99 (Refurbished):Panasonic DMC-ZS40S 18MP Digital Camera w/ 3-Inch LCD Screen – Silver

http://sellout.woot.com/offers/panasonic-18mp-digital-camera-w-3-inch-lcd-screen-1?ref=so_cnt_gw_dly_tl

————————– old sale price ———————————-
“Electronic Woot!” woot.com: Giá cả máy ảnh hiệu Panasonic quay phim 1080p HD trong Thứ Hai ngày 28 tháng 12 năm 2015

$139.99 (Factory Reconditioned): Panasonic DMC-ZS40S 18MP Digital Camera w/ 3-Inch LCD Screen – Silver

http://electronics.woot.com/offers/panasonic-18mp-digital-camera-w-3-inch-lcd-screen?ref=el_cnt_gw_dly_tl

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *